Pomiary elektryczne

Ważną gałęzią działalności firmy jest świadczenie usług w zakresie pomiarów elektrycznych. Pomiary elektryczne wykonujemy każdorazowo po wykonaniu prac instalacyjnych, lub jako odrębną usługę na specjalne życzenie zamawiającego. Pomiary elektryczne należy bowiem wykonywać w określonych odstępach czasowych, aby zapobiec awariom oraz, aby jednoznacznie stwierdzić, czy instalacja elektryczna oraz urządzenia nadają się do eksploatacji.
Pomiary potwierdzamy dokumentacją sporządzoną przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Pomiarów dokonujemy przy pomocy wysokiej klasy mierników i urządzeń pomiarowych.
Wykonujemy:

  • pomiary rezystancji izolacji obwodów,
  • pomiary impedancji pętli zwarcia,
  • badania zabezpieczeń różnicowo-prądowych,
  • pomiary ciągłości przewodów ochronnych,
  • badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego,
  • pomiary natężenia oświetlenia,
  • pomiary stanu instalacji piorunochronnych,
  • pomiary rezystancji uziemień i rezystywności gruntu,
  • badanie ciągłości przewodów ochronnych oraz połączeń wyrównawczych,
  • pomiary elektronarzędzi.